Regulamin zwiedzania Multimedialnego Centrum Edukacji

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

§1. Misja Wiatraka Kultury

Multimedialne Centrum Edukacyjne znajduje się w Wiatraku Kultury (zwanym dalej Wiatrakiem), który jest miejscem realizacji zadań statutowych Centrum Kultury. Misją jest inspirowanie do poszerzania wiedzy, edukacji kulturalnej, rozumienia otaczającej przestrzeni i odpowiedzialnego działania. Misje tę realizujemy poprzez udostępnianie punktów multimedialnych i organizację działań programowych.

§2. Udostępnianie punktów multimedialnych w Wiatraku

 1. Siedziba Wiatraka znajduje się przy ul. Młyńskiej.
 2. Wiatrak jest otwarty od wtorku do niedzieli (zgodnie z harmonogramem załącznik nr 1).
 3. Wiatrak zastrzega sobie prawo otwarcia i zamknięcia także w inne dni niż określone w ust. 2 powyżej. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są na stronie internetowej www.wiatrak-polkowice.pl oraz w kasie w części restauracyjnej.
 4. W uzasadnionych przypadkach Centrum zastrzega sobie prawo do tymczasowej zmiany zasad udostępniania poszczególnych punktów multimedialnych oraz wprowadzenia dodatkowych zasad w zakresie przebywania zwiedzających na terenie Wiatraka. Informacje dotyczące zmian zostaną umieszczone na stronie internetowej Wiatraka.
 5. Kasa czynna jest w godzinach od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00.
 6. Wejście na teren Wiatraka jest odpłatne. Cennik dostępny jest w kasie oraz na stronie internetowej.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo liczba osób w budynku Wiatraka jest ograniczona (max. 30 osób, w tym na piętrze widokowym max. 8).
 8. Na terenie Wiatraka znajduje się 14 stanowisk multimedialnych.
 9. Dodatkowe atrakcje: na parterze Wiatraka znajduje się rzeźba górnika oraz zboża wykonane z przezroczystego akrylu.

§3. Kasy i zakup biletów

 1. Kasa prowadzi sprzedaż biletów indywidualnych i grupowych.
 2. Klient indywidualny może jednorazowo zakupić 30 biletów.
 3. Sprzedaż biletów jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 4. Kasa zastrzega sobie prawo wstrzymania sprzedaży biletów oraz całkowitego wstrzymania wejść do Wiatraka w związku z osiągnieciem dopuszczalnej liczby zwiedzających przebywających w budynku Wiatraka.
 5. Osoba kupująca bilet zobowiązana jest do zachowania paragonu, faktury lub potwierdzenia dokonania przelewu bankowego, stanowiących dowód zakupu biletu.
 6. Kasa przyjmuje płatność w gotówce oraz akceptuje karty płatnicze.
 7. Osoba kupująca bilet ulgowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja jest możliwa po okazaniu pracownikowi Wiatraka dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ulg zgodnie z niniejszym regulaminem.
 8. Nie ma możliwości rezerwacji telefonicznej biletów dla klientów indywidualnych.

§4. Rodzaje biletów

 1. Bilet normalny przysługuje osobie od 18 r.ż.
 2. Bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do 17 r.ż., studentom po okazaniu ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej oraz seniorom.
 3. Bilet grupowy (dostępny wyłącznie w przedsprzedaży) – przysługuje zorganizowanej grupie liczącej co najmniej 8 osób, w tym 1 opiekuna (w przypadku osób do 13 r.ż). Jeden opiekun na całą grupę, bez względu na jej wielkość, nie płaci za wstęp.
 4. Bilet ulgowy ze zniżką dla osób posiadających spersonalizowaną Kartę Dużej Rodziny.

§5. Zasady przebywania zwiedzających na terenie Wiatraka

 1. Osoba posiadająca bilet może wejść do Wiatraka i opuścić go wyłącznie wejściem od strony Sali restauracyjnej. Wyjście drzwiami od strony Wiatraka będzie jednoznaczne z opuszczeniem centrum multimedialnego i unieważnia bilet wstępu.
 2. Bilet do wiatraka upoważnia do jednorazowego wejścia tylko i wyłącznie na punktu multimedialne i punkt widokowy.
 3. Zwiedzanie ma charakter indywidualny, dlatego organizator nie zapewnia przewodnika (przewodnik raz w miesiącu –  każdy pierwszy wtorek miesiąca- obowiązują wcześniejsze zapisy). Na terenie Wiatraka nie mogą przebywać przewodnicy z zewnątrz.
 4. Dzieci, które nie ukończyły 13 r.ż. muszą przebywać na terenie Wiatraka pod opieka osoby dorosłej.
 5. Plecaki, duże torby oraz okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni.
 6. Szatnia jest czynna w godzinach otwarcia Wiatraka.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia dowolnego punktu multimedialnego  dla zwiedzających. Informacja o ograniczeniu dostępu, w miarę możliwości, zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu wstępu.
 8. Wiatrak zastrzega sobie prawo do wyłączenia punktów multimedialnych, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Wyłączenie dostępu zwiedzających do dowolnego punktu multimedialnego nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
 10.  Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Wiatraka lub innych osób wyznaczonych przez organizatora oraz zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty.
 11.  Wiatrak nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z punktów multimedialnych.
 12.  Wszystkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Wiatraka należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Wiatraka lub innym osobom wyznaczonym przez Wiatrak.
 13.  Spożywanie posiłków i napojów jest dozwolone wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach.
 14.  Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

§6. Ustalenia dotyczące grup zorganizowanych

 1. Każda zorganizowana grupa osób nieletnich przebywa na terenie wiatraka z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem.
 2. Grupa planująca wejście do wiatraka nie może przekraczać 30 osób.
 3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za wyrządzone przez nich szkody.
 4. Grupa zorganizowana ma obowiązek planować swoje przyjście do Wiatraka poprzez wcześniejszą telefoniczną rezerwację.
 5. Zakup biletów dla grup zorganizowanych odbywa się w dniu zwiedzania w kasie Wiatraka mieszczącej się w części restauracyjnej.

§7. Zakazy

 1. Zwiedzającym znajdującym się na terenie Wiatraka zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych zwiedzających i wyposażenia Wiatraka. W szczególności zwiedzającym zabrania się:
  • wynoszenia elementów wyposażenia Wiatraka poza jego teren;
  • przenoszenia elementów wyposażenia poza przeznaczone dla nich miejsca;
  • dotykania akrylowego Górnika i akrylowych zbóż;
  • wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych;
  • wnoszenia na teren Wiatraka broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
  • wnoszenia i wprowadzania na teren Wiatraka rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń oraz jeżdżenia na nich;
  • spożywania posiłków i napojów z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
  • prowadzenia działalności handlowej;
  • prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznej.
 2. Zabrania się przebywania na terenie Wiatraka osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osób zachowujących się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających i eksponatów, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 3. Osoby naruszające zakazy wskazane w ust. 1 i 2 zostaną wyproszone z terenu Wiatraka. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot opłaty za bilet.

§8. Zwroty

 1. Zwrot za bilety przysługuje w momencie, kiedy wydarzenia odwołane są z przyczyn organizatora.
 2. Bilet zakupiony w kasie można wykorzystać do końca roku kalendarzowego.

§9. Bezpieczeństwo

 1. Teren Wiatraka jest objęty systemem monitoringu audiowizualnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzania, czy osoby wchodzące na teren nie wnoszą przedmiotów i stosują się do §7 Regulaminu.
 3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Wiatrak organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. W takim tez przypadku przysługuje zwrot za bilet lub wyznaczenie z organizatorem innego terminu zwiedzania Wiatraka.
 4. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie Wiatraka zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Wiatraka.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Wiatraka www.wiatrakpolkowicki.pl oraz w kasie Wiatraka (część restauracyjna).
 2. Poprzez zakup biletów zwiedzający akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Zwiedzający, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu, jest zobowiązany do opuszczenia budynku na prośbę pracownika Wiatraka. W takiej sytuacji zwiedzającemu nie przysługuje prawo do ponownego wejścia do Wiatraka w danym dniu ani zwrot należności za bilet.
 4. Wiatrak uprawniony jest do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.wiatrakpolkowicki.pl oraz w kasie Wiatraka (część restauracyjna).