Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Polkowicach, z siedzibą przy ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice.
 2. inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury jest Jędrzej Bajer tel. 533807040, adres e-mail do korespondencji: iod@odoplus.pl;
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  • związanych z realizacją zawartych umów,
  • określonych w treści zgody – w przypadkach, gdy podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona zgoda.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, dotyczących obowiązku przechowywania/archiwizacji dokumentów (Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przepisy prawa podatkowego, określające okres przechowywania dokumentów i inne).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy właściwy w sprawach ochrony danych osobowych).
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarta umowa, podanie danych jest obowiązkowe. Brak podania wymaganych danych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów, dla których dane są zbierane, a także brakiem możliwości skorzystania przez Panią/Pana z praw przysługujących na podstawie określonych przepisów.
 10. W ramach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.